ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Αθήνα, 11η Ιουλίου 2019

Με αφορμή προσπάθειες αντιποίησης του εμπορικού σήματος Medijeunesse στο νησί της Ρόδου, η εταιρία MEDILANDS Ε.Ε, μοναδική και αποκλειστική δικαιούχος του από το έτος 2007 κατοχυρωμένου Σήματος Medijeunesse

­

logoForBlog

­

ενημερώνει ότι στο νησί της Ρόδου, ουδεμία εταιρία (νομικό πρόσωπο)  ή φυσικό πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα χρήσης του συγκεκριμένου  σήματος, είτε κατά το λεκτικό είτε κατά την απεικόνιση του.

Κατά συνέπεια στο νησί της Ρόδου  ΟΥΔΕΙΣ  (νομικό ή φυσικό πρόσωπο)διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και βεβαίως δεν διαθέτει το απαραίτητο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό και την απαιτούμενη άδεια ώστε με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο να προσφέρει τις υπηρεσίες που οι ασθενείς και το κοινό αναγνωρίζουν ως υπηρεσίες που εξασφαλίζει η μέθοδος και η εμπειρία των Medijeunesse.

Εναντίον εταιρίας η οποία αντιποιήθηκε το σήμα Medijeunesse  εντός της περιφέρειας της Νήσου Ρόδου, έχει ήδη ασκηθεί η υπ’ αρίθμ. 558075/2482/2017 αγωγή της εταιρίας μας, με αίτημα καταβολής αποζημίωσης συνολικού ύψους 387.000 ευρώ πλέον δικαστικών εξόδων ύψους 13.545,06, η έκδοση απόφασης επί της οποίας  αναμένεται εντός του επόμενου διαστήματος.

Καλούνται οι ασθενείς και το ενδιαφερόμενο κοινό να προσέχουν και να απομακρύνονται από κάθε σχετική ανάρτηση ή καταχώριση η οποία συνδέει το σήμα Μedijeunesse με την Ρόδο, καθώς πρόκειται για παράνομη σύνδεση, πλέον της προφανούς αδυναμίας ελέγχου και διαπίστευσης της ασφάλειας των όποιων παρεχομένων υπηρεσιών από τέτοια τυχαία και παρανομούντα σχήματα.