Αλλαγή σε προϊόντα από τον πελάτη γίνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Στην περίπτωση αγοράς υπηρεσίας on line ,  η δήλωση για αντικατάσταση του voucher  ή κουπονιού πρέπει να περιέλθει στην εταιρία ομοίως εντός 14 ημερών από την αγορά του.  Το αντίτιμο θα αποπληρωθεί είτε με αντικαταβολή είτε με κατάθεση είτε με  χρέωση πιστωτικής κάρτας. (Συμπεριλαμβάνονται και τα μεταφορικά κόστη, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, εκτός όπου ενδέχεται  να  προβλέπεται ειδική εξαίρεση).

Η επιστροφή προϊόντων βαρύνει την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα. Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και θα επιστραφεί με χρέωση του πελάτη. Η αλλαγή μιας Υπηρεσίας δεν θα επιτρέπεται μετά την έναρξη της πρώτης εφαρμογής η συνεδρίας.  Σε κάθε περίπτωση, μόνο μετά την  παραλαβή από την εταιρία του επιστραφέντος προϊόντος (και εφόσον αποδεικνύεται ότι απεστάλη από τον πελάτη εντός 14 ημερών από την αγορά)  θα σταλεί το προς αντικατάσταση προϊόν από την εταιρεία. Τα προϊόντα γίνονται δεκτά κατά την επιστροφή τους , μόνον εφόσον επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία, πλήρη, ακέραια και αχρησιμοποίητα. Επιτρέπεται η υπαναχώρηση από την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας  ομοίως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του voucher ή κουπονιού, οπότε και η Εταιρία αντιλογίζει το αντίτιμο με χρέωση υποδειχθέντος λογαριασμού Πελάτη εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Τυχόν έξοδα αντιλογισμού ή τραπεζικής συναλλαγής βαρύνουν τον Πελάτη και ενδέχεται να απομειώσουν το προς επιστροφή αντίτιμο.  Ενεργοποίηση του voucher ή κουπονιού Υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός  45 ημερολογιακών  ημερών από την αγορά του, όρος ο οποίος συμφωνείται δεσμευτικός για την  διαδικτυακή πώληση σε καθεστώς ’προσφοράς’. Μετά την παρέλευση των 45 ημερών, η εταιρία έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή.  Η  διαδικασία επιστροφής προϊόντος λαμβάνει χώρα με την εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία απεστάλη το προϊόν και σε κάθε περίπτωση με μεταφορέα επιλογής της Εταιρίας. Η χρέωση της επιστροφής προϊόντων βαρύνει τον πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση το προϊόν προς επιστροφή πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και αποδείξεις παραλαβής ώστε να ελέγχεται η εντός της νόμιμης προθεσμίας επιστροφή. Ο πελάτης διαδικτύου μέσω της φόρμας «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή της διεύθυνσης hello@medijeunesse.gr της ιστοσελίδας www.medijeunesse.gr οφείλει να αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα ζητώντας επιστροφή ή αλλαγή προϊόντος αναφέροντας ονοματεπώνυμο και στοιχεία παραγγελίας. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη ενδέχεται να δικαιολογηθεί μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο.

Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρία  έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αντικατάσταση ή την επιστροφή του αντιτίμου και περαιτέρω να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι της καταβολής που τυχόν προηγήθηκε από τον πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος , για το οποίο η εταιρία ενημερώθηκε εντός 7 ημερών από την παραλαβή του και με προϋπόθεση  η εταιρία να έχει αναγνωρίσει προηγουμένως ως τέτοιο το προϊόν, θα επιστρέφεται και το αντίτιμο στον πελάτη, υπό τον όρο ότι ο πελάτης μέσα σε 14 ημέρες από την αναγνώριση αυτή, θα επιστρέψει τα ελαττωματικά προϊόντα που παρέλαβε και θα δηλώσει ρητώς ότι δεν επιθυμεί αντικατάσταση του προϊόντος. Η εταιρία στη συνέχεια εντός 14 ημερών από την παραλαβή αυτή θα προβαίνει σε επιστροφή του τιμήματος στον πελάτη.

Αλλαγή σε προϊόντα από τον πελάτη γίνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Στην περίπτωση αγοράς υπηρεσίας on line ,  η δήλωση για αντικατάσταση του voucher  ή κουπονιού πρέπει να περιέλθει στην εταιρία ομοίως εντός 14 ημερών από την αγορά του.  Το αντίτιμο θα αποπληρωθεί είτε με αντικαταβολή είτε με κατάθεση είτε με  χρέωση πιστωτικής κάρτας. (Συμπεριλαμβάνονται και τα μεταφορικά κόστη, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, εκτός όπου ενδέχεται  να  προβλέπεται ειδική εξαίρεση).

Η επιστροφή προϊόντων βαρύνει την εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα. Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και θα επιστραφεί με χρέωση του πελάτη. Η αλλαγή μιας Υπηρεσίας δεν θα επιτρέπεται μετά την έναρξη της πρώτης εφαρμογής η συνεδρίας.  Σε κάθε περίπτωση, μόνο μετά την  παραλαβή από την εταιρία του επιστραφέντος προϊόντος (και εφόσον αποδεικνύεται ότι απεστάλη από τον πελάτη εντός 14 ημερών από την αγορά)  θα σταλεί το προς αντικατάσταση προϊόν από την εταιρεία. Τα προϊόντα γίνονται δεκτά κατά την επιστροφή τους , μόνον εφόσον επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία, πλήρη, ακέραια και αχρησιμοποίητα. Επιτρέπεται η υπαναχώρηση από την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας  ομοίως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του voucher ή κουπονιού, οπότε και η Εταιρία αντιλογίζει το αντίτιμο με χρέωση υποδειχθέντος λογαριασμού Πελάτη εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Τυχόν έξοδα αντιλογισμού ή τραπεζικής συναλλαγής βαρύνουν τον Πελάτη και ενδέχεται να απομειώσουν το προς επιστροφή αντίτιμο.  Ενεργοποίηση του voucher ή κουπονιού Υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός  45 ημερολογιακών  ημερών από την αγορά του, όρος ο οποίος συμφωνείται δεσμευτικός για την  διαδικτυακή πώληση σε καθεστώς ’προσφοράς’. Μετά την παρέλευση των 45 ημερών, η εταιρία έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή.  Η  διαδικασία επιστροφής προϊόντος λαμβάνει χώρα με την εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία απεστάλη το προϊόν και σε κάθε περίπτωση με μεταφορέα επιλογής της Εταιρίας. Η χρέωση της επιστροφής προϊόντων βαρύνει τον πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση το προϊόν προς επιστροφή πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και αποδείξεις παραλαβής ώστε να ελέγχεται η εντός της νόμιμης προθεσμίας επιστροφή. Ο πελάτης διαδικτύου μέσω της φόρμας «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή της διεύθυνσης hello@medijeunesse.gr της ιστοσελίδας www.medijeunesse.gr οφείλει να αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα ζητώντας επιστροφή ή αλλαγή προϊόντος αναφέροντας ονοματεπώνυμο και στοιχεία παραγγελίας. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη ενδέχεται να δικαιολογηθεί μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο.

Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρία  έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αντικατάσταση ή την επιστροφή του αντιτίμου και περαιτέρω να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι της καταβολής που τυχόν προηγήθηκε από τον πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος , για το οποίο η εταιρία ενημερώθηκε εντός 7 ημερών από την παραλαβή του και με προϋπόθεση  η εταιρία να έχει αναγνωρίσει προηγουμένως ως τέτοιο το προϊόν, θα επιστρέφεται και το αντίτιμο στον πελάτη, υπό τον όρο ότι ο πελάτης μέσα σε 14 ημέρες από την αναγνώριση αυτή, θα επιστρέψει τα ελαττωματικά προϊόντα που παρέλαβε και θα δηλώσει ρητώς ότι δεν επιθυμεί αντικατάσταση του προϊόντος. Η εταιρία στη συνέχεια εντός 14 ημερών από την παραλαβή αυτή θα προβαίνει σε επιστροφή του τιμήματος στον πελάτη.